Monday, 10/05/2021 - 15:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CÁC KHOAN THU VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

   TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN LẠC I

 

 
  
 

       Số: 08 /QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

 Phú Lương, ngày 04 tháng 2 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán các khoản thu và ngân sách năm 2019

 

 
  

 

Căn cứ Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Theo đề nghị của bộ phận kế toán đơn vị,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán các khoản thu và ngân sách năm 2019 của trường Tiểu học Yên Lạc I (Có phụ biểu 04 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị, kế toán trường Tiểu học Yên Lạc I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                

 - Phòng GD&ĐT;                                                                                 

 - Lưu: (04b). 

 

                           

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Hoàng Thị Liên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 171
Năm 2021 : 1.084