Monday, 10/05/2021 - 14:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Yên Lạc 1

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG KHAI QUYÊT TOÁN CÁC KHOẢN THỎA THUẬN THU HỘ, CHI HỘ VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH YÊN LẠC I

 

                                        

         Số: 05/BC- THYLI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

        Phú Lương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

BÁO CÁO  

Thực hiện công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận,

thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019

 

 
  

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trường Tiểu học Yên Lạc I báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách Nhà nước năm 2019  như sau:

1. Hình thức công khai: Công khai qua cuộc họp cơ quan và niêm yết tại phòng họp Hội đồng nhà trường.

2. Nội dung công khai:

* Công khai quyết toán thu - chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ năm 2019 với các nội dung:

- Thu thoả thuận: 25 540 000đ.

- Thu hộ - chi hộ: 27 465 000đ

* Công khai quyết toán thu chi Ngân sách năm 2019 với các nội dung:

       - Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

                  (Có biểu thông báo công khai số liệu chi tiết kèm theo)

      3. Thời gian công khai: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 06/3/2020   

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                    Hoàng Thị Liên

 

 

PHÒNG GDĐT HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH YÊN LẠC I

 

 
  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

      Phú Lương, ngày 05 tháng 02  năm 2020

 

BIÊN BẢN

Xác nhận niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận,

thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 7h30 phút ngày 05 tháng 02 năm 2020, tại hội trường Trường Tiểu học Yên Lạc I

I. Thành phần:

Tổng số cán bộ cơ quan: 24 đồng chí

Có mặt: 24/24 đồng chí

Chủ tọa: Đ/c Hoàng Thị Liên -  Hiệu trưởng

Thư ký:  Đ/c Vương Thị Toàn – Giáo viên TPT Đội – Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019:

* Công khai quyết toán thu - chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ năm 2019 với các nội dung:

- Thu thoả thuận: 25 540 000đ.

- Thu hộ - chi hộ: 27 465 000đ

          * Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

     - Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp hội đồng trường Tiểu học Yên Lạc I.

Biên bản lập xong hồi 9h 00 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

 

 

                      THƯ KÝ

 

 

               Vương Thị Toàn

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                           Hoàng Thị Liên 

 

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH YÊN LẠC I

 

 
  
 

      Số: 07/BB-THYLI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

                       Phú Lương, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

     

 

BIÊN BẢN

  Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản

thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Các Hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Hôm nay, vào hồi 7h30 phút ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại Trường Tiểu học Yên Lạc I

I. Thành phần :

Tổng số cán bộ cơ quan: 24 đồng chí

Có mặt: 24/24 đồng chí

Chủ tọa: Đ/c Hoàng Thị Liên -  Hiệu trưởng

Thư ký:  Đ/c Vương Thị Toàn – Giáo viên TPT Đội – Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019:

* Công khai quyết toán thu - chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ năm 2019 với các nội dung:

- Thu thoả thuận: 25 540 000đ.

- Thu hộ - chi hộ: 27 465 000đ

          * Tổng số dự toán Ngân sách được giao năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

             + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

             + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

      - Tổng số chi Ngân sách quyết toán năm 2019: 4.075.971đ trong đó:

   + Nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2019: 3.903.892đ

   + Nguồn kinh phí giao không tự chủ năm 2019: 172.079.000đ

    - Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại phòng họp hội đồng trường Tiểu học Yên Lạc I

          Biên bản lập xong hồi 9h 00 phút cùng ngày, được toàn thể hội nghị thống nhất thông qua./.

 

                      THƯ KÝ

 

 

               Vương Thị Toàn

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                        Hoàng Thị Liên

 

        PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG TH YÊN LẠC I

 

 
  
 

           Số: 08/BB-THYLI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                 Phú Lương, ngày 06  tháng 3 năm 2020

 

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản

thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách nhà nước năm 2019

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hôm nay, vào hồi 8h30 phút ngày 06 /03 /2020, tại Trường Tiểu học Yên Lạc I

I. Thành phần gồm

1- Bà Hoàng Thị Liên     -  Hiệu Trưởng 

2- Bà Phạm Thị Kim Oanh - Hiệu phó

3- Bà Lý Thị Dung         - Chủ tịch Công đoàn.

4- Bà Bế Thị Ngọc          - Kế toán    

5- Bà Vương Thị Toàn – Giáo viên TPT Đội - Thư ký

II. Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai quyết toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019 của Trường Tiểu học Yên Lạc I với nội dung sau:

Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu chi các khoản thoả thuận, thu hộ - chi hộ và Ngân sách năm 2019

(Quyết định số 08 và phụ biểu số 04 ngày 04 /02/2020)

Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở làm việc của Trường Tiểu học Yên Lạc I

Thời gian niêm yết: Từ ngày 05/ 02/2020 đến ngày 06/ 3/2020

          Biên bản lập xong hồi 9h00 phút cùng ngày, được thông qua mọi người cùng nghe, ký biên bản./.

 

 

                          Hoàng Thị Liên   

 

 

 

               HIỆU TRƯỞNG

                    THƯ KÝ

 

 

             Vương Thị Toàn

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 171
Năm 2021 : 1.084